Family

My childhood – strong bonds

You are now going to get some insight in my childhood. Only small fragments. Maybe I will tell you more later on – We’ll see 😉

Dere skal nå få litt innblikk i min barndom. Kun små fragmenter. Kanskje jeg forteller mer på senere tidspunkt – Det gjenstår å se 😉242316_10150279508470505_2943648_o

I was born 26th december in 1976. I was the only child before my littlesister was born. My protective instinct was superstrong right away. Eventhough we had our fights, as all siblings have, I was always prepared to defend her, help her and be there for her no matter what.

Jeg ble født 26. desember i 1976. Jeg var det eneste barnet før min lillesøster ble født. Beskyttelsesinstinktet mitt for henne var supersterkt med en gang. Selv om vi hadde våre søskenkrangler, som alle søsken har, så var jeg alltid beredt til å forsvare henne, hjelpe henne og være der for henne uansett hva det måtte være.

258022_10150279489265505_2661171_o256864_10150279494505505_5215261_o243552_10150279498095505_653937_o

I have always been a tomboy, but there is also easy to see that I’m a girl. Tough, but with a feminine side of me that shines thru – When I let you see it 😉
Those that don’t know me, can get the impression that I’m hard and tough, but the ones that knows me and I have let come inside my inner circle of my closest people, I will support/help/fight for, as long as they are worth it. If I get betrayed, you only see my back, and only that 😉

Jeg har alltid vært ei guttejente, men det har samtidig vært veldig lett å se at jeg er jente. Tøff, men med ei feminin side som skinner igjennom – når jeg lar deg få se den 😉
De som ikke kjenner meg, kan nok lett få inntrykket av at jeg er hard og tøff, men de som kjenner meg og jeg har sluppet inn i den indre sirkelen av mine nærmeste, støtter/hjelper/slåss jeg for, så lenge de er verdt det. Blir jeg sviktet, ser man kun ryggen min, og kun den 😉

242316_10150279508460505_6088063_o

Have always loved animals, and have bonded strongly with them as I have bonded strongly with certain people in my life.
When I was born we had a papillon called Kim. I unfortunately have no pictures of him, but He was the most loving dog I could have been introduced for. He slept with me, fetched my mother if I made any noices.. A lovely dog! He unfortunately didn’t live when my littlesister was born…
Our next dog was a Collie called Cæsar. He was the same beautiful dog as Kim, that was there for us girls, no matter what. He unfortunately was a little to happy to run away every time there was female dogs in the area with maturity, and one day it went wrong – He got hit and killed by a big truck.

Har alltid vært veldig glad i dyr, og har knyttet sterke bånd til dem også, akkurat like sterke bånd som til de menneskene som stod meg nærmest.
Da jeg ble født hadde vi en papillon som het Kim. Har dessverre ingen bilder av ham, men han var den skjønneste hunden jeg kunne bli introdusert for. Han sov sammen med meg, hentet mamma hvis jeg lagde lyder.. En superherlig hund! Han levde dessverre ikke da min lillesøster ble født..
Vår neste hund var en Collie som het Cæsar. Samme skjønne vesen som Kim, som var der for oss jentene, uansett hva det måtte være. Han var dessverre litt for glad i å legge ut på vift hvis noen «damehunder» hadde løpetiden sin i nærheten, og en dag gikk det galt – Han ble påkjørt av en svær lastebil.242316_10150279508455505_1186858_o

Without our pets, and my littlesister, I don’t know how I would have made it.
Our pets and my littlesister have been a big part in shaping me to the woman I am today, and has contributed to making me that caring and protective mommy for my children that I am.
My childhood has a lot of darkness and secrets that don’t like to come out into the light in a public blog, but maybe someday – Who knows? 😉
But there is one thing that is for certain – I am proud of that woman I have become, thanks to those that mattered so much to me, in my inner circle of love 🙂

Uten kjæledyrene vi har hatt, og min lillesøster, vet jeg ikke hvordan jeg skulle klart meg. Kjæledyrene og min lillesøster har vært med på å forme meg til den kvinnen jeg er i dag, og har bidratt til å gjøre meg til den omsorgsfulle og beskyttende mammaen som jeg er til mine barn.
Min barndom har mange mørke kriker og kroker, hemmeligheter som ikke liker å bli sluppet ut i lyset på en offentlig blogg, men kanskje en dag – hvem vet? 😉
En ting er ihvertfall helt sikkert – Jeg er uansett stolt av den kvinnen jeg har blitt, takket være de som betydde så mye for meg, i min innerste sirkel av kjærlighet 🙂

My two children and me – taken now last saturday 🙂

Mine to barn og meg – tatt nå om lørdagen som var 🙂

From the left: My oldest, me, my youngest – as 1 year old:

Fra venstre: Min eldste, meg, min yngste – som 1 åringer:

10986957_10153162096540505_4302098858952885784_o

Thanks for your time, please leave a comment, follow my blog and share my blog to your network 🙂

Tusen takk for at du tok deg tid, og legg gjerne igjen en kommentar, følge bloggen min og del bloggen min videre til ditt nettverk 🙂